În Universitatea „Ovidius” Constanţa, activitatea ID-IFR este coordonată de Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CIDIFR).

Acesta funcţionează potrivit unor standarde de dotare şi organizare elaborate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi detaliate în Regulamentul propriu.

În anul universitar 1999-2000, în cadrul Universităţii “Ovidius”din Constanţa, s-a înfiinţat Centrul de Studii pentru Învăţământ Deschis la Distanţă care coordona 4 facultăţi cu 9 programe de studii astfel:

Facultatea de Ştiinţe Economice: Tranzacţii internaţionale, Turism şi servicii, Finanţe-Contabilitate

Facultatea de Litere şi Teologie: Română-B, Franceză-B, Engleză-B;

Facultatea de Istorie, Drept şi Ştiinţe administrative: Drept, Administraţie publică;

Facultatea de Medicină: Colegii medicale-medicină generală.

Conducerea Universităţii a hotărât În anul 2001 transformarea Centrul de Studii pentru Învăţământ Deschis la Distanţă în Centrul de Studii ID-IFR al Universităţii “OVIDIUS” Constanţa. În anul 2007 Centrul de Studii ID-IFR se transformă în Departament ID-IFR al Universităţii “Ovidius” din Constanţa (DID-IFR) iar în anul 2011, prin noua Cartă a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, Departamentul ID-IFR se reorganizează în Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă  (CID-IFR).

În prezent la forma de învăţământ ID sunt acreditate patru programe de studii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice: Afaceri Internaţionale (AI), Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (ECTS), Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) şi Finanţe şi Bănci (FB).

La forma de învăţământ IFR sunt acreditate şapte programe de studii din cinci facultăţi:

Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative: Drept şi Administraţie Publică;

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: Educaţie Fizică şi Sportivă

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă: Autovehicule Rutiere şi Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Facultatea de Litere: Limbă şi Literatură Română – Limbă şi Literatură Engleză / Italiană

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole: Agricultură.

Învăţământul la Distanţă (ID), respectiv Învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR) reprezintă forme moderne de învăţământ superior prin care se asigură posibilităţi de formare iniţială (nivel licență) pentru persoane de orice vârstă, fără întreruperea activităţii lor profesionale.

Programele de studii la ID sau la IFR sunt similare cu învățământul cu frecvență IF, în ceea ce privește: denumirea programului de studii, durata de școlarizare, numărul de credite, disciplinele din planul de învățământ, formele de examinare, diploma obținută după promovarea examenului de licență.

Învăţământul la Distanţă şi Învăţământul cu Frecvenţă Redusă sunt reglementate de:

– Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare actualizată;

– Ordin MECTS nr. 6251/19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă la nivelul învăţământului superior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 831/11 decembrie 2012;

– Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior: Partea a V-a privind învăţământul la distanţă şi Partea a VI-a privind învăţământul cu frecvenţă redusă.

Prioritatea Centrului ID-IFR este dezvoltarea unui sistem tutorial adecvat care să asigure pregătirea şi verificarea cunoştinţelor la acelaşi nivel cu practicile educaţionale tradiţionale de la forma de învăţământ cu frecvență.

Începând cu anul universitar 2015-2016 a fost implementată platforma E-learning ACADEMIS dedicată studenților de la ID-IFR care asigură un proces de învățare modern, eficient și interactiv în concordanță cu rapida evoluție a tehnologiei informației și comunicării.

Scroll to Top