Ce reprezintă ID-IFR?

Învățământul la distanță (ID) și Învățământul cu frecvență redusă (IFR) sunt forme moderne de pregătire caracterizate prin separarea fizică a cadrelor didactice și studenților în procesul de instruire și utilizarea unor tehnologii diversificate pentru a facilita comunicarea student-cadru didactic și student-student.
ID sau IFR este ales ca modalitate de formare mai ales de adulții, care au deja un loc de muncă stabil și doresc să-și dezvolte competențele într-un domeniu apropiat de interesele lor de avansare în carieră. Deşi pot să-şi completeze studiile în mod tradiţional, preferă ID sau IFR întrucât acestea le oferă mai multă libertate în alegerea timpului şi locului de studiu.

Iniţierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii ID-IFR este coordonată de Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CID-IFR) în cooperare cu facultăţile care au programe de studii acreditate pentru aceste forme de învăţământ.
Programele de studii la ID sau la IFR sunt similare cu învățământul cu frecvență IF, în ceea ce privește: denumirea programului de studii, durata de școlarizare, disciplinele din planul de învățământ, numărul de credite, formele de examinare, diploma obținută după promovarea examenului de licență.
Deosebirea constă în tipurile de activități didactice aferente disciplinelor, care presupun pe lângă activitătile didactice față în față (cu prezenţă obligatorie în spațiul universitar conform orarului) și activități didactice la distanță (prin intermediul platformei E-learning). Astfel, pentru un student de la IF sunt prevazute în orar activități de curs și activități aplicative în medie 20-26 de ore pe săptămână, iar pentru un student de la ID sau IFR sunt prevăzute în orar doar activități aplicative: la ID – în medie 5 ore/săptămână și la IFR – în medie 14 ore/săptămână. Orele de curs de la forma de învățământ cu frecvență (IF) nu sunt prevăzute în orarul de la ID-IFR, deoarece sunt compensate prin activități de autoinstruire, utilizând resurse de învățare specifice învățământului la distanță (prin intermediul platformei E-learning).
Forma de învățământ la distanță (ID) este caracterizată prin următoarele tipuri de activități didactice: activități tutoriale (AT), activități de evaluare pe parcurs (TC – teme de control), activități aplicative asistate (AA) – ore de laborator sau alte activități practice. La fiecare disciplină sunt programate 4 activități tutoriale (AT) pe semestru, desfășurate prin întâlniri directe (față în față).
Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) este caracterizată prin activități didactice aplicative (seminar, laborator, lucrări practice, proiect), programate în cursul săptămânii între orele 17-21 și la sfârșit de săptămână în intervalul orar 8-20 care presupun întâlnirea, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice – în medie 14 ore/săptămână.
Prezența la activitățile aplicative (desfășurate față în față) și la evaluarea finală (examene și colocvii) este obligatorie.
Admiterea se desfăşoară în cadrul facultăţilor care organizează programe de studii la ID sau IFR, în conformitate metodologiile proprii afișate pe site-ul Universității (http://admitere.univ-ovidius.ro/) și pe paginile web ale facultăților.

Scroll to Top