LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ

Misiune, Competențe, Calificări

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII
Obiectivul general al programului de studii: Programul de studii de licență LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză/italiană) are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică în domeniul filologiei. Aceste obiective răspund politicilor de integrare în sistemul educaţional al UE și orientărilor actuale ale învățământului universitar.
Programul dezvoltă competenţele generale şi specifice ale domeniului Limbă şi literatură şi propune un plan de pregătire profesională fundamentală, pentru viitorii profesori de limba şi literatura română și calificările profesionale conexe. Disciplinele cuprinse în cadrul programului definesc, explică și interpretează conceptele și metodologiile din câmpul științelor socio-umane; descriu sincronic și diacronic fenomenele lingvistice ale limbii române, precum și pe cele ale limbii moderne B; descriu, explică și evaluează critic formele de evoluție, sistemele literare  și textele ficționale ale literaturii române și ale literaturii moderne B.
Varietatea şi competenţa ştiinţifică a cursurilor propuse sunt menite să asigure inserţia profesională a absolventilor pe piaţa muncii conform cu cerinţele complexe ale  spaţiului public actual. Din perspectiva metodicii de specialitate, strategiile didactice din cadrul programului de licență vizează parteneriatul profesor-student. Cursurile opţionale deschid trasee de specializare interdisciplinară  și multidisciplinară în domeniul ştiinţelor limbii sau ale literaturii.

CALIFICAREA PROFESIONALĂ, RELAȚIA CU COR (ocupații, posibilități de integrare pe piața muncii):
Absolvenţii care obţin cele 180 de credite au dreptul de angajare în învăţământul gimnazial (condiţionat de efectuarea unui modul de didactică), sau se pot orienta către următoarele domenii de activitate: cercetare în filologie, consiliere în învăţământ şi în instituţii publice, publicitate (copywriter), media (referent literar, referent difuzare carte, referent relaţii externe, secretar literar, redactor, secretar de redacţie, scriitor, publicist, reporter, secretar cu studii superioare într-o instituţie publică, corespondent radio, corespondent presă, corespondent special, documentarist, editorialist ş.a.) sau traducere şi interpretariat (interpret relaţii diplomatice, lector presă/ editură/ scenarii).
Profesor în învăţământul gimnazial – 233002; Asistent de cercetare în filologie -264315; Cercetător în lingvistică – 264312; Consilier învăţământ – 235103; Secretar institut, facultate – 242215; Filolog – 264301;Traducător – 264306; Interpret-264302; Interpret relații diplomatice – 264303; Referent literar – 264304; Referent relaţii externe – 242 215; Documentarist – 262203; Referent difuzare carte – 262204; Lector carte – 262 205; Secretar literar – 264 035; Comentator publicist – 264201; Corespondent special (ţară şi străinătate) – 264203; Corespondent radio – 2642045; Editorialist – 264207; Redactor – 264211; Reporter -264212; Scriitor -264102; Secretar de redacţie – 264 215; Copywriter publicitate (studii superioare) -265422.

DESCRIEREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ VIZATĂ (conform Metodologiei CNCIS, grila 1 și grila 2)
Competenţe profesionale:

  • Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii universale comparate
  • Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română și limba modernă B (engleză, italiană)
  • Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic al limbii române
  • Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar şi a culturii populare române
  • Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii B (engleză, italiană)şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală.
  • Analiza textelor literare în limba B (engleză, italiană), în contextul tradiţiilor literare din cultura de referință.

DURATA STUDIILOR
3 ani (6 semestre )
CERTIFICAREA STUDIILOR
Diplomă de LICENŢĂ, eliberată de Universitatea „Ovidius” din Constanţa, avizată de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice.
Pentru ocuparea prin concurs a unui post în învăţământul obligatoriu (gimnazial, liceal) absolventul trebuie să posede certificatul de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic. Pentru disciplinele aparţinând acestui departament se repartizează un număr suplimentar de 30 credite ECTS și pentru examenul de absolvire (nivel I) 5 credite.

Discipline studiate
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Anul I

Semestrul 1 Semestrul 2
Lingvistică generală Teoria literaturii
Limbă română contemporană Limbă română contemporană
Limba latină Limba latină
Etnologie şi folclor Istoria literaturii şi civilizaţiei româneşti
Istoria literaturii şi civilizaţiei B (engleză/italiană) Istoria literaturii şi civilizaţiei B (engleză/italiană)
Limba contemporană B (engleză/italiană) Limba contemporană B (engleză/italiană)
Limba B curs practic (engleză/italiană) Limba B curs practic (engleză/italiană)
Redactare texte / Limbă / Literatură A/B Strategii textuale / Limbă / Literatură A/B
Strategii textuale / Limbă / Literatură A/B Educaţie fizică
Educaţie fizică

Anul II

Semestrul 1 Semestrul 2
Teoria literaturii Literatură comparată
Literatură română Literatură română
Limba română contemporană Limba română contemporană
Dialectologie Istoria literaturii B (engleză/italiană)
Istoria literaturii B (engleză/italiană) Limba contemporană B (engleză/italiană)
Limba contemporană B (engleză/italiană) Limba B curs practic (engleză/italiană)
Limba B curs practic (engleză/italiană) Limbă/Literatură A (română)
Limbă/Literatură A Limbă/Literatură B (engleză/italiană)
Educaţie fizică III, IV(DC)** Practică de specialitate
Educaţie fizică

Anul III

Semestrul 1 Semestrul 2
Lingvistică romanică Literatură comparată
Literatură română Literatură română
Limba română contemporană Limba română contemporană
Istoria limbii române Istoria limbii române
Literatură B (engleză/italiană),I Literatură B (engleză/italiană)
Limba contemporană B (engleză/italiană), Limba contemporană B (engleză/italiană)
Limbă B curs practic  (engleză/italiană) Limbă B curs practic (engleză/italiană)
Limbă/ Literatură A Limbă/ Literatură A
Limbă/ literatură B/ Estetică / Filosofie Limbă/ literatură B/ Estetică / Filosofie
Practică de specialitate
Elaborarea lucrare de licenţă
Scroll to Top