INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Misiune, Competențe, Calificări

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII
Misiunea programului de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic o reprezintă formarea, prin activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, adecvate specificului actual al mediului de afaceri intern şi internaţional, a unei categorii de specialişti în domeniul Inginerie Şi Management care să deţină cunoştinţele, competenţele şi abilităţile necesare pentru a-şi putea aduce aportul la dobândirea avantajelor competitive pe piaţa internă şi internaţională de către organizaţiile în cadrul cărora vor activa în calitate de licenţiaţi în inginerie – specialiŞti în domeniul ingineriei economice în domeniul mecanic – fiind capabili să îndeplinească sarcinile operaţionale specifice ocupaţiilor posibile pentru absolvenţii acestui program de studii.

Specializarea/ Calificarea Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, aflată în structura Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, asigură formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnico-economice superioare pentru nevoile complete (cercetare, proiectare, construcţie şi exploatare, management) ale domeniului de inginerie si management, respectiv pentru unele nevoi parţiale ale domeniilor conexe, pe plan local şi naţional, prin învăţământ universitar, cuprinzând trei cicluri (licenţă, masterat şi doctorat) asimilate criteriilor de performanţă ale sistemului european.

CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR (OCUPAŢII, POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII)

Ocupaţii posibile conform COR: Profesor în învăţământul primar – 233101; Responsabil proces – 241931; Manager de produs – 241938; Administrator societate comercială – 241939; Inginer mecanic – 214501; Consultant în management – 244107; Inginer economist – 244109; Consilier inginer mecanic – 214533; inginer sef firme de afaceri si alte servicii comerciale – 122701; manager aprovizionare – 123508; manager relatii furnizori – 123509; conducator firma mica-patron (girant) în afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale – 131701; Asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini – 251527; Inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice – 251544.

DESCRIEREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ VIZATĂ (conform Metodologiei CNCIS, grila 1 și grila 2)

Competenţe profesionale:

  • Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si managementului  pe baza cunostintelor din stiintele  fundamentale
  • Elaborarea si interpretarea documentati tehnice, economice si manageriale
  • Fabricatia, controlul si punerea in functiune a produselor, echipamentelor si sistemelor mecanice
  • Exploatarea produselor echipamentelor si sistemelor mecanice
  • Proiectarea, implementarea si imbunatatirea sistemelor de management
  • Managementul firmei si gestionarea resurselor

Competenţe transversale:

  • Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor,  normelor si valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale si identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de executie, a termenelor de realizare aferente si a riscurilor aferente.
  • Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei.
  • Identificarea oportunitatilor de formare continua si utilizarea eficienta, pentru propria dezvoltare, a surselor informationale si a resurselor de comunica si formare profesionala asistata de calculator (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana,  cât si într-o limba de circulatie internationala.

DURATA STUDIILOR
4 ani (8 semestre )

CERTIFICAREA STUDIILOR
Absolvenţilor Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industriala si Maritima – care au promovat examenul de diplomă, li se eliberează “Diploma de inginer”, “Supliment de diploma” și un ”Atestat de limbă străină”ce cuprinde :
– datele de identificarea titularului diplomei;
– informatii privind calificarea;
– informatii priind nivelul calificarii;
– informtii privind curriculumul si rezultatele obtinute;
– informatii suplimentare;
– informatii privind drepturile conferite de titlu;
– informatii privind sistemul national de invatamant.

Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de diplomă se eliberează în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de diplomă primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi informaţiile înscrise în diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.

Discipline studiate
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Anul I

Semestrul 1 Semestrul 2
Algebră, geometrie analitică şi diferenţială Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Management general Mecanică
Fizică Bazele economiei
Chimie Statistică
Elemente de analiză matematică şi matematici speciale Elemente de analiză matematică şi matematici speciale
Geometrie descriptivă și desen tehnnic Geometrie descriptivă și desen tehnnic
Ştiinţa materialelor Ştiinţa materialelor
Tehnologia materialelor Tehnologia materialelor
Limbă străină Engleză Limbă străină Engleză
Educaţie fizică Educaţie fizică
Practică informatică

Anul II

Semestrul 1 Semestrul 2
Managementul proiectelor Organe de maşini
Mecanică II Analiza şi ingineria valorii
Tehnologia construcţiilor sudate / Proiectarea şi controlul structurilor sudate Generarea suprafeţelor prin aşchiere
Comunicare manageriala / Psihologie industrială și organizațională Grafica asistata de calculator
Grafica asistata de calculator Rezistenţa materialelor
Rezistenţa materialelor Maşini unelte
Maşini unelte Contabilitate, calcul preţ şi cost
Contabilitate, calcul preţ şi cost Limbă străină Engleză
Limbă străină Engleză Educaţie fizică
Educaţie fizică Practica tehnologica

Anul III

Semestrul 1 Semestrul 2
Informatica manageriala Managementul producţiei
Toleranţe şi control dimensional Drept și legislaţie economică
Cercetari operationale Tehnologii de fabricaţie şi reparare I
Termotehnica Materiale avansate utilizate în industria mecanică
Acţionări hidraulice si pneumatice / Maşini şi sisteme hidraulice Marketing
Managementul producţiei Proiectare asistată de calculator
Drept și legislaţie economică Electrotehnica si electronica
Practică de specialitate
Calitate si certificare in industria navala / Inginerie si management in industria navală

Anul IV

Semestrul 1 Semestrul 2
Logistica aprovizionarii si desfacerii Automatizări industriale
Tehnologii de fabricaţie şi reparare II Fiabilitate si mentenanta
Sisteme flexibile de prelucrare Managementul calităţii
Managementul inovarii Elaborare si definitivare proiect diplomă
Analiza economică Practică pentru elaborarea Proiectului de Diplomă
Modelarea şi simularea proceselor de producţie Antreprenoriat / Strategii si Politici Macroeconomice
Legislație industrială Managementul resurselor umane / Relatii de munca si comunicare
Investiţii/ Merceologie industrială
Scroll to Top