AUTOVEHICULE RUTIERE

Misiune, Competențe, Calificări

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII
Obiectivul general al programului de studii: Formarea specialistului de tip inginer, cu studii de licenţă în domeniul ingineria autovehiculelor, bine pregătit pentru abordarea problematicii mediului economic de profil, cu cunoştinţe de proiectare temeinice în domeniul ingineresc şi competenţe în rezolvarea problemelor inginereşti specifice exploatării. Obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic în continuare şi detaliat în fişele disciplinelor din planul de învăţământ.

Obiectivele educaţionale, formulate din perspectiva cadrului didactic şi rezultate prin operaţionalizarea competenţelor de formare, sunt structurate astfel:

 1. Dezvoltarea competenţelor cognitive: capacitatea de analiză şi sinteză a cunoştinţelor aferente ingineriei autovehiculelor, în corelaţie directă cu domeniile interdisciplinare; capacitatea de autoperfecţionare din punct de vedere profesional;
 2. Dezvoltarea competenţelor aplicativ-practice (instrumental-operaţionale): realizarea de proiecte specifice domeniului ingineriei autovehiculului, posibilitatea de a activa în domeniul cercetării ştiinţifice (cercetare în domeniul construcţiei autovehiculelor, proiectare asistată de calculator a autovehiculelor şi a componentelor acestora), coordonarea activităţii de promovare, vanzare, fabricare, producţie, exploatare, diagnosticare, întreţinere şi reparaţii, logistica transporturilor, reconstructia accidentelor rutiere, evaluarea daunelor şi gestionarea asigurărilor în domeniul autovehiculelor;
 3. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionale: capacitatea de a comunica în domeniul profesional, inclusiv în limbi de circulaţie internaţională, aprofundate pe parcursul anilor de studii, capacitatea de a coordona proiecte specifice concepţiei şi fabricaţiei din domeniul ingineriei autovehiculului.

CALIFICAREA PROFESIONALĂ, RELAȚIA CU COR (ocupații, posibilități de integrare pe piața muncii):

Inginer autovehicule rutiere – 214412; Inginer de cercetare în autovehicule rutiere – 214473; inginer de cercetare în autovehicule rutiere – 251532;Inginer mecanic – 214401;

inspector asigurări – 241108; programator fabricaţie/lansator fabricaţie – 241302; expert conformitate – 241517; inspector de specialitate daune – 241607; Specialist garanții auto – 243215; Asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice – 214486; specialist în domeniul calităţii – 242301; inginer mecanic – 214501; inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole – 214415; Specialist prestații vehicule – 214442; specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare – 214903; Specialist reglementări/cărți de identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/omologări oficiale – 214441; Specialist în domeniul calității – 214129; Asistent de cercetare în construcții de mașini agricole – 214471; Asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale – 214940; Dealer – 241209; Expert conformitate – 241238; Inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole – Inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice – 214444; Inspector asigurări – 241206; Inspector de specialitate daune – 241248; Programator fabricație/lansator fabricație – 214136; Specialist mentenanță mecanică echipamente industriale – 214443; Specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare – 214111;

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: inginer de proiectare autovehicule, inginer de producţie autovehicule, inginer tehnolog autovehicule, inginer omologări autovehicule, inginer responsabil cu calitatea, inginer încercări experimentale, inginer mentenanţă autovehicule, inginer vânzări auto, inginer siguranţa circulaţiei rutiere.

DESCRIEREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ VIZATĂ (conform Metodologiei CNCIS, grila 1 și grila 2)

Competenţe profesionale:

 • Operarea cu concepte fundamentale din domeniul ştiinţelor inginereşti;
 • Utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale din domeniul ingineriei autovehiculelor;
 • Conceperea de soluţii constructive care să asigure îndeplinirea cerinţelor funcţionale ale autovehiculelor;
 • Proiectarea tehnologiilor de fabricare pentru autovehicule rutiere;
 • Proiectarea şi aplicarea tehnologiilor de mentenanţă pentru autovehicule rutiere;
 • Operarea cu concepte privind managementul sistemelor şi subsistemelor economice, care au ca obiect de activitate cercetarea, proiectarea, fabricarea sau întreţinerea autovehiculelor rutiere.

Competenţe transversale:

 • Executarea sarcinilor profesionale conform cerinţelor precizate şi în termenele impuse, urmărind un plan de lucru prestabilit şi sub îndrumare calificată;
 • Integrarea facilă în cadrul unui grup, asumându-şi roluri specifice şi realizând o bună comunicare în colectiv;
 • Realizarea dezvoltării personale şi profesionale, utilizând eficient resursele proprii şi instrumentele moderne de studiu

DURATA STUDIILOR
4 ani (8 semestre a câte 14 săptămâni, din care ultimul semestru din anul IV are incluse două săptămâni pentru Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă).

CERTIFICAREA STUDIILOR
Diplomă de inginer în domeniul de studiu Ingineria Autovehiculelor, programul de studii universitare de licență Autovehicule Rutiere, eliberată de Universitatea „Ovidius” din Constanţa, avizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Pentru ocuparea prin concurs a unui post în învăţământul obligatoriu (gimnazial, liceal) absolventul trebuie să posede certificatul de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic. Pentru disciplinele aparţinând acestui departament se repartizează un număr suplimentar de 30 credite ECTS și pentru examenul de absolvire (nivel I) 5 credite.

Discipline studiate
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Anul I

Semestrul 1 Semestrul 2
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială Matematici speciale
Analiză matematică Desen tehnic
Bazele utilizării calculatoarelor I, II Bazele utilizării calculatoarelor I, II
Geometrie descriptivă Tehnologia materialelor
Ştiinţa materialelor Mecanică I
Fizică Bazele ingineriei autovehiculelor
Chimie Limbi moderne
Limbi moderne Educaţie fizică şi sport I, II
Educaţie fizică şi sport I, II

Anul II

Semestrul 1 Semestrul 2
Electrotehnică Infografică – AutoCAD I, II
Economie Termotehnică
Infografică – AutoCAD I, II Vibraţii mecanice
Mecanică II Mecanisme
Rezistenţa materialelor I, II Rezistenţa materialelor I, II
Mecanica fluidelor Organe de maşini I
Control dimensional şi măsurători tehnice Acţionări hidraulice şi pneumatice
Limbi moderne III, IV Electronică aplicată
Educaţie fizică şi sport III, IV Limbi moderne III, IV
Educaţie fizică şi sport III, IV
Practică tehnologică (3 săptămâni)

Anul III

Semestrul 1 Semestrul 2
Bazele sistemelor automate Dinamica autovehiculelor I, II
Organe de maşini II Tribotehnică
Proiectare asistată de calculator (tehnici CAE – CATIA) Calculul şi construcţia motoarelor cu ardere internă
Metoda elementului finit Calculul şi construcţia autovehiculelor I
Dinamica autovehiculelor I, II Fabricarea şi repararea autovehiculelor
Procese şi caracteristici ale motoarelor cu ardere internă Echipament electric şi electronic al autovehiculelor
Combustibili, lubrifianţi şi materiale speciale pentru autovehicule Practică de specialitate (3 săptămâni)
Combustibili și lubrifianţi neconvenţionali pentru propulsia autovehiculelor

Anul IV

Semestrul 1 Semestrul 2
Calculul şi construcţia autovehiculelor II Mecatronica automobilului modern I, II
Mecatronica automobilului modern I, II Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Diagnosticarea autovehiculelor Mentenanța autovehiculelor / Caroserii şi structuri portante
Sisteme auxiliare ale autovehiculelor Încercarea şi omologarea autovehiculelor / Protecţia mediului şi economicitatea autovehiculului
Materiale avansate Metode de asigurare a calităţii / Legislaţie în domeniul transporturilor rutiere
Management / Tranzacţii de automobile Marketing şi asigurări în domeniul autovehiculelor rutiere / Logistică şi optimizarea transporturilor rutiere
Trafic rutier şi siguranţa circulaţiei / Transporturi intermodale Tractoare şi autovehicule speciale / Accidentologie
Sinteze de proiectare şi elaborarea proiectului de diplomă
Scroll to Top