AGRICULTURĂ

Misiune, Competențe, Calificări

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII:
Misiunea programului de studii este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale, agricultura. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească. Astfel, vor putea dobândi competenţe în domenii precum: tehnologii de obţinere a producţie agricole, protecţia plantelor, exploatarea utilajelor specifice, pedologie, agrotehnică, agrochimie, zootehnie şi nutriţie animală, etc., pot exercita funcţii de management, marketing şi activităţi de cercetare. Toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene. Viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar.

O altă misiune a programului de studii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat şi specializări postuniversitare.

DESCRIEREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ
Competenţe profesionale:

  • Elaborarea tehnologiilor de producţie agricolă durabilă, organizarea şi coordonarea realizării proceselor de producție
  • Elaborarea de strategii pentru implementarea Politicilor Agricole Comunitare la nivel naţional
  • Diagnosticarea şi gestionarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor agricole
  • Producerea de material biologic de calitate pentru înmulţirea plantelor de cultură
  • Expertizarea terenurilor agricole, gestionarea şi alocarea fondurilor pentru agricultură
  • Asigurarea serviciilor de consultanţă şi extensie în agricultură.

Competenţe transversale:

  • Elaborarea şi respectarea unui program de lucru și realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și rigoare
  • Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii
  • Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta și a răspunde constant exigențelor dezvoltării economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare şi, cel puţin, a unei limbi de circulaţie internaţională.

CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR (OCUPAŢII, POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII):
Consultantii in agricultura, studiaza si furnizeaza asistenta si consiliere in domeniul agricol, incluzand cultivarea, fertilizarea, recoltarea, eroziunea solului si compozitia acestuia, prevenirea bolilor, nutritie, rotatia culturilor si marketing. Acestia dezvolta tehnici pentru cresterea productivitatii, studiaza si dezvolta planuri si politici pentru administrarea terenului.

Ocupatii
Ocupaţii posibile conform COR: Consilier inginer agronom – 213201; Consilier pedolog – 211417; Consilier statistician – 212011; Consultant tehnic în productia de cereale, plante tehnice si furaje – 213227; Expert inginer agronom – 213202; Expert statistician – 212012; Expert/ inspector vamal – 335105; Inginer de cercetare în agricultura – 213240; Inginer de cercetare în pedologie-agrochimie – 213242; Inginer ecolog – 213304; Inginer productie – 215205; Inspector de specialitate inginer agronom – 213203; Inspector de specialitate pedolog – 211419; Referent de specialitate inginer agronom – 213204; Referent de specialitate pedolog – 211420;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Inginer agronom; Inspector pentru controlul calității materialului biologic de reproducerea a plantelor cultivate; Inspector pentru protecția mediului; Consiler de specialitate pentru agențiile de plăți; Funcționar public de execuție; Consultant de specialitate; Agronom; Manager de întreprindere mică și/sau mijlocie în agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură şi pescuit; Inginer proiectant în agricultură; Inginer de cercetare în protecţia plantelor şi protecţia mediului; Inginer şef fermă agrozootehnică; Şef staţie (unitate) de exploatare şi întreţinere a utilajelor pentru agricultură; Referent de specialitate pentru protecţia plantelor; Consilier pentru organizarea teritoriului; Profesor de specialitate în învăţământul preuniversitar (în condiţiile legii); Inginer pentru procesarea plantelor aromatice şi medicinale; Refrent de specialitate în artizanat, tradiţii şi meşteşuguri;

Perspective profesionale

  • societăţi şi asociaţii agricole sau din domeniul industriei alimentare; societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole; camere agricole, primării; oficii pentru protecţia consumatorului; poliţia vamală fitosanitară; laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor; institute de cercetare; învăţământ superior şi preuniversitar; agenţii, oficii sau organizaţii nonguvernamentale de dezvoltare rurală; certificare şi evaluare a terenurilor agricole şi produselor agricole.

CERTIFICAREA STUDIILOR: Diplomă de licenţă- inginer in domeniul Agronomie

Discipline studiate
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)

Anul I

Semestrul 1 Semestrul 2
Matematică Botanică
Botanică Bază energetică şi maşini agricole
Bază energetică şi maşini agricole Pedologie
Pedologie Biochimie
Topografie Practică
Microbiologie Limba străină
Limba străină Ed. Fizică şi sport
Apicultură/Sisteme informatice geografice cu aplicatii în agricultură Biofizica si agrometeorologie/Cadastru funciar
Ed. Fizică şi sport

Anul II

Semestrul 1 Semestrul 2
Genetică Fitopatologie
Fitopatologie Entomologie
Entomologie Imbunatatiri funciare
Imbunatatiri funciare Agrochimie
Agrochimie Fiziologia plantelor
Economie rurală/Istorie şi retrologie agrară Fonduri structurale/Contabilitate
Limba străină Limba străină
Ed. Fizică şi sport Practică
Ed. Fizică şi sport

Anul III

Semestrul 1 Semestrul 2
Agrotehnică Agrotehnică
Fitotehnie Fitotehnie
Zootehnie şi nutriţia animalelor Zootehnie şi nutriţia animalelor
Pomicultură Viticultura
Legumicultură Practică
Politici agricole comunitare/ Tehnica experimentala Ecologie şi protecţia mediului/Construcţii zootehnice

Anul IV

Semestrul 1 Semestrul 2
Fitotehnie Fitotehnie
Ameliorarea plantelor Ameliorarea plantelor
Management Management
Producerea şi păstrarea furajelor Producerea şi păstrarea furajelor
Marketing Definitivare proiect diploma
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole Tehnologii integrate în cultura plantelor de câmp/Cultura ciupercilor
Valorificarea agricolă a produselor reziduale din zootehnie/Irigarea culturilor în spaţii protejate
Scroll to Top