ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Misiune, Competențe, Calificări

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII:
Dobandirea de cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniul ştiinţelor administrative.

CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR (OCUPAŢII, POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII):
Ocupații posibile conform COR: Administrator public – 242208; Agent de dezvoltare – 242207; Consilier administraţia publică – 242201; Consilier armonizare legislativă – 261910; Consultant administraţie publică – 242205; Expert administraţia publică – 242202; Expert armonizare legislativă – 261911; Inspector de specialitate administraţia publică – 242203; Manager proiect – 241101; Referent de specialitate administraţia publică – 242204; Reglementator – 242206;

DESCRIEREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ vizată ( conf.met. RNCIS, grila 1 şi grila 2) 

Competențe profesionale

  • Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private
  • Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative
  • Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate
  • Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională.
  • Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale
  • Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi efficient.

Competențe transversale
1.Îndeplinirea la termen în mod riguros eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale.

  1. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.
  2. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de formare și de dezvoltare personală și profesională îm scopul inserției și adaptării la cerințețe pieței muncii.

CERTIFICAREA STUDIILOR:
Diploma de licență

DURATA STUDIILOR
3 ani (6 semestre)

Discipline studiate
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Anul I

Semestrul 1 Semestrul 2
Bazele administraţiei publice Elemente de Sociologie
Elemente de teoria generală a dreptului Introducere în Dreptul administrativ
Drept constituţional Finanţe publice
Sisteme politice și administrative Istoria administrației publice
Management public Economie
Instituții fundamentale de drept civil Elemente de tehnologia informaţiilor. Informatica pentru administraţia publică
Relații publice /Demografie şi resurse umane Limba straină (engleză, franceză, germană)
Limba straină (engleză, franceză, germană) Practica de specialitate
Educaţie fizică Educaţie fizică
  Statistică şi analiză datelor /Psihologie socială

Anul II

Semestrul 1 Semestrul 2
Drept administrativ. Actele administrative Contabilitatea instituţiilor publice
Sisteme administrative comparate Politici publice
Elemente de drept penal şi procedură penală Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice
Ştiinţa administraţiei Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului
Funcția publică. Deontologia funcționarului public Metode și tehnici de cercetare în ştiinţele administrative
Managementul serviciilor publice Logica acțiunii administrative
Drept financiar și fiscal /Dreptul şi administrarea afacerilor Limba straină (engleză, franceză, germană)
Limba straină (engleză, franceză, germană) Practica de specialitate
Educaţie fizică Educaţie fizică
Drept internaţional public/ Publicitate imobiliară. Carte funciară

Anul III

Semestrul 1 Semestrul 2
Managementul resurselor umane în administrația publică Autonomie administrativă şi descentralizare
Contencios administrativ Psihosociologia conducerii
Politici economice Management strategic
Dezvoltarea şi planificarea urbană Psihologia organizaţiilor
Transparența în administrația publică Achiziții publice
Dreptul muncii şi securităţii sociale Elaborarea lucrării de licență
Teoria generală a domenialității /Legistică formală Elemente de drept european /Elemente de drept comercial
Scroll to Top