Oferta educaționala pentru ID-IFR

Ce este învăţământul la distanță și învățământul cu frecvență redusă?

 

Iniţierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii ID-IFR este coordonată de Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CID-IFR) în cooperare cu facultăţile care au programe de studii acreditate pentru aceste forme de învăţământ.

În prezent la formele de învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) sunt acreditate să școlarizeze în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC) unsprezece programe de studii universitare (specializări) la nivel licență, numai în regim cu taxă (achitabilă în 4 rate). 

Programele de studii la ID sau la IFR sunt similare cu învățământul cu frecvență IFîn ceea ce privește: denumirea programului de studii, durata de școlarizare, numărul de credite, disciplinele din planul de învățământ, formele de examinare, diploma obținută după promovarea examenului de licență. 

Deosebirea constă în tipurile de activități didactice aferente disciplinelor, care presupun pe lângă activitătile didactice față în față (cu prezenţă obligatorie în campus conform unui orar afișat) și activități didactice la distanță (prin intermediul platformei E-learning). Astfel, pentru un student de la IF sunt prevazute în orar activități de curs și activități aplicative în medie 20-26 de ore pe săptămână, iar pentru un student de la ID sau IFR sunt prevăzute în orar doar activități aplicative: la ID – în medie 5 ore/săptămână și la IFR – în medie 14 ore/săptămână. Orele de curs de la forma de învățământ cu frecvență (IF) nu sunt prevăzute în orarul de la ID-IFR, deoarece sunt compensate prin studiu individual utilizând resurse de învățare specifice învățământului la distanță (prin intermediul platformei E-learning).

 

Admitere Sesiunea Iulie 2022

Nr. crt Facultatea organizatoare

Adresa locaţiei de înscriere/

telefon / site:

Program de studii

Diploma obținută

Statut / Durată studii

Probe de concurs/

Perioada inscriere

Calculul mediei de admitere (MA) Taxa de școlarizare

(lei)

Nr. Locuri cu taxă
1. Facultatea de Ştiinţe Economice

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241511040

http://stec.univ-ovidius.ro

Afaceri Internaţionale

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

Concurs de dosare/

04-20.07.2022 ora 12

 

 

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

MG =MB

MB = media de promovare a examenului de bacalaureat 100%

3200 50
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

3200 50
Contabilitate şi Informatică de Gestiune

 Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

3200 50
Finanţe şi Bănci

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

3200 50

 

Forma de învățământ la distanță (ID) este caracterizată prin următoarele tipuri de activități didactice: activități tutoriale (AT), activități de evaluare pe parcurs (TC – teme de control), activități aplicative asistate (AA) – ore de laborator sau alte activități practice. La fiecare disciplină sunt programate 4 activități tutoriale (AT) pe semestru, desfășurate prin întâlniri directe (față în față) .

 

 

Admitere Sesiunea Iulie 2022

Nr. crt

Facultatea organizatoare

Adresa locaţiei de înscriere/

telefon / site:

Program de studii

Diploma obținută

Statut / Durată studii

Probe de concurs/Perioada inscriere

Calculul mediei de admitere (MA)

Taxa de școlarizare

(lei)

Nr. Locuri cu taxă

1

Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241694330

http:// www.drept-ovidius.ro

Drept

Licențiat în Drept

acreditat / 4 ani

Concurs de dosare/

04-24.07.2022

Eseu motivațional (evaluat cu admis/respins) + media obținută la examenul de bacalaureat (100%).

MA = media de promovare a examenului de bacalaureat

3500

75

3200

50

Administraţie Publică

Licențiat în Științe Administrative

acreditat / 3 ani

2

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Campus, Aleea Universităţii, Baza nautică, tel.0241640443

http://fefs.univ-ovidius.ro

Educaţie Fizică şi Sportivă

Licențiat în Educație Fizică și Sport

acreditat / 3 ani

Concurs de dosare/

04-24.07.2022

Varianta 1:

*Proba 1-Media de la examenul de bacalaureat;

Proba 2* -Media generală la disciplina Educație fizică sau echivalent disciplina Pregătire sportivă practică, coregrafie, etc (discipline înrudite) în anii de liceu.

Ponderea mediei finale este următoarea: nota de la proba 1-50% și nota de la proba 2 50%

3300

50

Varianta 2:

Probă eliminatorie: testarea capacității motrice Traseu aplicativ (contracronometru) evaluat cu admis/respins

1.Proba sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ: Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal,baschet, handbal, volei.

2. Media de la examenul de bacalaureat

Ponderea notei finale este următoarea: nota proba 1 -60%; nota proba 2- 40 %

.

3

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

B-dul. Mamaia nr. 124 tel..0241606431

http://imim.univ-ovidius.ro

Autovehicule Rutiere

Diplomă de inginer

acreditat/ 4 ani

Concurs de dosare/

04-18.07.2022

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

MG =MB

MB – media examenului de bacalaureat;

1.

3300

75

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Diplomă de inginer

acreditat/ 4 ani

3300

75

4

Facultatea de Litere

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241551773

http://litere.univ-ovidius.ro

Limba şi Literatura Română –O limbă și Literatură Modernă

(engleză / italiană)

Licențiat în filologie

acreditat/ 3 ani

Concurs de dosare/

04-18.07.2022 ora 12

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

MG =MB

MB – media examenului de bacalaureat;

3300

75

5

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

Campus, corp B, Aleea Universităţii 1, tel.0241605060

http://snsa.univ-ovidius.ro

Agricultură

Diplomă de inginer

acreditat/ 4 ani

Concurs de dosare/

04-17.07.2022 ora 14

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

MG =MB

MB = media de promovare a examenului de bacalaureat

3600

75

 

Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) este caracterizată prin activități didactice aplicative (S – seminar, L – laborator, P – proiect), programate în cursul săptămânii între orele 17-21 și la sfârșit de săptămână în intervalul orar 8-20 care presupun întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice – în medie 14 ore/săptămână. 

Prezența la activitățile aplicative (desfășurate față în față) și la evaluarea finală (examene și colocvii) este obligatorie.

ID sau IFR este ales ca modalitate de formare mai ales de persoanele, în general adulte, care au deja un loc de muncă stabil. Deşi pot să-şi completeze studiile în mod tradiţional, preferă ID sau IFR întrucât acestea le oferă mai multă libertate în alegerea timpului şi locului de studiu. 

Astfel, poţi studia:

  • într-un domeniu apropiat de interesele tale de evoluţie în carieră;
  • în cel mai convenabil loc, de obicei acasă;
  • mai mult sau mai puţin, când doreşti să faci acest lucru, utilizând resursele educaţionale şi de comunicare cele mai convenabile.

Admiterea pentru anul universitar 2022-2023se desfăşoară în cadrul facultăţilor care şcolarizează specializări la ID sau IFR, în conformitate metodologiile proprii afișate pe pe site-ul Universității, secțiunea Admitere –http://admitere.univ-ovidius.ro/, la fiecare din cele șase facultăți organizatoare.