ID-IFR

În Universitatea "Ovidius" din Constanța, activitatea ID-IFR este administrată de Centrul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (CIDIFR). Acesta funcționează potrivit unor standarde de dotare și organizare elaborate de Agenția Română de Asigurare a Calității În Învățământul Superior (ARACIS) și detaliate În Regulamentul propriu.

În anul 1999, În cadrul Universității "Ovidius" din Constanța (UOC) se Înființează Centrul de Studii pentru Învățământ la Distanță, care conform HBS nr. 181/23.05.2001 devine Centrul ID-IFR. Prin hotărârea de senat HS nr. 51/07.02.2007, Centrul de Studii ID-IFR se transformă În Departament ID-IFR al Universității "Ovidius" din Constanța. Prin noua Cartă a Universității "Ovidius" din Constanța (art. 8), DID-IFR devine Centrul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (CID-IFR).

Învățământul la Distanță (ID), respectiv Învățământul cu Frecvenţă Redusă (IFR) reprezintă forme moderne de Învățământ superior prin care se asigură posibilități de formare inițială, perfecționare sau conversie profesională pentru categorii largi de cetățeni, fără Întreruperea activității lor profesionale.

Învățământul la Distanță și Învățământul cu Frecvență Redusă sunt reglementate de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, HG 1011/2001, Legea 288/2004, Legea 87/2006, HG 404/2006 și HG 1175/2006.

Centrul pentru ID-IFR al UOC dispune de spații de Învățământ, bază tehnico-materială, aparatură de multiplicare pusă la dispoziția Editurii UOC pentru tipărirea materialelor specifice activității ID-IFR, aparatură de Învățământ la distanță, facilități Internet/Intranet dezvoltate de Centrul de Studii ID-IFR, săli și laboratoare modernizate, PC-uri și software licențiat.

Prioritatea Centrului pentru ID-IFR este dezvoltarea unui sistem tutorial adecvat care să asigure pregătirea și verificarea cunoștințelor la același nivel cu practicile educaționale tradiționale de la forma de Învățământ zi.