ID-IFR

În Universitatea "Ovidius" Constanţa, activitatea ID-IFR este administrată de Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDIFR). Acesta funcţionează potrivit unor standarde de dotare şi organizare elaborate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi detaliate în Regulamentul propriu.

În anul 1999, în cadrul Universităţii "Ovidius" Constanţa (UOC) se înfiinţează Centrul de Studii pentru Învăţământ la Distanţă, care conform HBS nr. 181/23.05.2001 devine Centrul ID-IFR. Prin hotărârea de senat HS nr. 51/07.02.2007, Centrul de Studii ID-IFR se transformă în Departament ID-IFR al Universităţii "Ovidius" Constanţa. Prin noua Cartă a Universităţii "Ovidius" din Constanţa (art. 8), DID-IFR devine Centrul de Studii pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CSID-IFR).

Învăţământul la Distanţă (ID), respectiv Învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR) reprezintă forme moderne de învăţământ superior prin care se asigură posibilităţi de formare iniţială, perfecţionare sau conversie profesională pentru categorii largi de cetăţeni, fără întreruperea activităţii lor profesionale.

Învăţământul la Distanţă şi Învăţământul cu Frecvenţă Redusă sunt reglementate de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, HG 1011/2001, Legea 288/2004, Legea 87/2006, HG 404/2006 şi HG 1175/2006.

Centrul de studii ID-IFR al UOC dispune de spaţii de învăţământ, bază tehnico-materială, aparatură de multiplicare pusă la dispoziţia Editurii UOC pentru tipărirea materialelor specifice activităţii ID-IFR, aparatură de învăţământ la distanţă, facilităţi Internet/Intranet dezvoltate de Centrul de Studii ID-IFR, săli şi laboratoare modernizate, PC-uri şi software licenţiat.

Prioritatea Centrului de Studii ID-IFR este dezvoltarea unui sistem tutorial adecvat care să asigure pregătirea şi verificarea cunoştinţelor la acelaşi nivel cu practicile educaţionale tradiţionale de la forma de învăţământ zi.